Press

Hydraulic Press และ Mechanical Press เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการ Stamping ที่เราใช้ในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพ แม่นยำ และพร้อมใช้งาน ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องใช้ทุกชิ้นที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวัน เอกลักษณ์ของเราอยู่ที่ความรู้เรื่อง Stamping ที่สร้างสิ่งดี และทันสมัย เพื่อคุณค่าที่แท้จริงในการผลิตที่แม่นยำและสร้างสรรค์

project-slider-image
project-slider-image
project-slider-image

กระบวนการย่อย

  • High Tensile Strength Steel
  • Deep Draw shape(深絞り加工)
  • Precision Press(精密プレス)
  • Tube Expansion(拡管加工)