Pipe and Bending

กระบวนการ Bending ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นการยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของกระบวนการนี้ในการสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความคล่อง แม่นยำ และคุณภาพที่สูง มาเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่เราขับขี่และไว้วางใจใช้ในการเดินทางทุกวัน!

project-slider-image
project-slider-image

กระบวนการย่อย

  • Steel Pipe・Hi-Ten (鋼管/ハイテン材)
  • Stainless Pipe (ステンレス管)
  • Two layers Pipe (中空2重管)