Surface Treatment

การใช้กระบวนการ Surface Treatment เหล่านี้ช่วยเพิ่มความทนทานของชิ้นส่วนยานยนต์ต่อสภาวะแวดล้อม และให้ลักษณะที่สวยงามตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานในระยะยาว

project-slider-image

กระบวนการย่อย

  • Epoxy EDP
  • Acrylic EDP
  • Chrome Plating
  • Zinc Plating
  • General Painting