Machinery

LASER CUTTING MACHINES และ CNC AUTOMATION ในกระบวนการผลิตเป็นการเน้นความสามารถที่สร้างสรรค์และสำคัญในการทำงาน เครื่องจักรเหล่านี้ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำ โดยเร่งความสามารถในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน เป็นส่วนสำคัญที่สร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้

project-slider-image
project-slider-image

กระบวนการย่อย

  • Engine Parts (エンジン部品)
  • Thread Rolling (ネジ加工)
  • Fine Boring (ボーリング加工)
  • Others (その他)